Uw topmaïs in de juiste bodem, waarom is dat zo belangrijk?

Akkerbouwzaden
Tips voor een goede nutriëntenbenutting én voor een maximale opbrengst

Waarschijnlijk hebt u al gekeken welke maïsrassen u dit jaar wenst te zaaien. De maïsrassen die u kiest kunnen enkel maximale opbrengsten leveren wanneer ook uw akkers in topconditie zijn! Maar ook de strengere bemestingsnormen en de hoge kunstmestprijzen zorgen ervoor dat de optimale benutting van de aangevoerde bemestingselementen essentieel is. Maar deze moeten ook optimaal kunnen worden opgenomen door uw gewas.

Tips voor een goede nutriëntenbenutting én voor een maximale opbrengst

De belangrijkste factor in de nutriëntenbenutting is de kwaliteit van de bodem. De bodemvoorraad staat steeds meer onder druk. Enkel een bodem in topconditie zorgt voor een goede gewasgroei. Werk daarom aan :

  • De chemische bodemvruchtbaarheid: breng en behoud nutriënten in de bodem met dierlijke mest, vanggewassen en groenbemesters
  • De fysische bodemvruchtbaarheid: investeer in organische stof middels vanggewassen en vruchtwisseling, zorg voor de optimale pH en wees zuinig op de bodemstructuur.
  • Biologische bodemvruchtbaarheid: bodemleven speelt een sleutelrol in het vrijmaken van nutriënten, ziektewering en behoud van de structuur. Voorkom structuurbederf, voer zo veel mogelijk organische stof aan en pas indien mogelijk vruchtafwisseling toe om het bodemleven te helpen.

Juiste bodem-pH van groot belang, maar waarom eigenlijk?

Een belangrijke bodemparameter die zorgt voor een akker in topconditie is de pH. Enkel de juiste  bodem pH zorgt voor optimale opname van bemestingselementen en mineralen.

Een niet-optimale pH resulteert in een minder efficiënte benutting van de (toegediende) voedingselementen en kan al snel een 10 tot 20% opbrengst kosten. Bij een te lage pH dalen de beschikbaarheid en opname van stikstof, fosfor, kalium, magnesium en zwavel, enz... . Daardoor groeit de plant niet optimaal, in het bijzonder heeft dit weerslag op de groei van de wortels en de jeugdgroei van de plant. Een aantal spoorelementen is daarentegen zeer oplosbaar in zure bodem, in zoverre zelfs dat ze in schadelijke hoeveelheden voor de planten beschikbaar worden.

Een optimale pH zorgt dus voor maisplanten die optimaal kunnen groeien en die bovendien een betere tolerantie hebben naar ziekten!

Bodemanalyse uitvoeren en bekalkingstips

Indien u nog geen analyses hebt laten uitvoeren is het nu het moment om deze te laten uitvoeren. En wanneer u nog een bekalking moet uitvoeren hebben we hier enkele handige tips:

  • Tussen het tijdstip van bekalken en de drijfmestgift moet minimaal 2 weken zitten. Hierdoor voorkomt u vervluchtiging van stikstof en ammoniak uit mest.
  • Voer de bekalking pas uit als de grond voldoende draagkracht heeft. 
  • Ideaal tijdstip om te bekalken is in het najaar, dit komt omdat de kalkmeststoffen in het algemeen langzaam werkend zijn.
  • In het voorjaar kan de bekalking het beste plaatsvinden voorafgaand aan het inwerken van de groenbemester.

Bodem in conditie = hoge maïsopbrengsten = ruwvoer van hoge kwaliteit = gezonde dieren en hoge melkgiften uit ruwvoer !