Interra Farm Network Syngenta

Het begon met één boerderij in België, nabij Brussel. Inmiddels is het Interra Farm Network uitgebreid naar acht boerderijen in Europa en Afrika.

Samenwerken aan Duurzame Landbouw

Het Interra Farm Network is een netwerk van demoboerderijen in Europa en Afrika. We werken hierin samen met vooruitstrevende telers, lokale overheden en wetenschappelijke instituten. We tonen dat productieve, intensieve landbouw mogelijk is, terwijl er rekening wordt gehouden met de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Door middel van demonstraties en trainingen op de demoboerderijen willen we de introductie van innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw vergemakkelijken. Op dit moment telt het netwerk acht demoboerderijen in België, Portugal, Polen, Tsjechië, Italië, Hongarije en Marokko.

Familie Jolly

In de Benelux is een Interra Farm gevestigd in Ittre, België. Dit bedrijf is in 1985 opgericht door Ferdinand Jolly die het nu samen met zijn zoon Christophe runt. De boerderij telt inmiddels 322 hectare. Ferdinand en Christophe Jolly zijn vooruitstrevende telers die trachten productiviteit te combineren met bescherming van natuurlijke rijkdommen. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de biodiversiteit.

Naast de vele gewassen die er op de boerderij geteeld worden, heeft de Jolly-boerderij mooie resultaten geboekt in het verhogen van de biodiversiteit. Lees het rapport over wat er bereikt is in 2016.

Gewassen op Interra

Interra

Onze plannen voor 2023

In 2023 willen we het volgende bereiken: 

 • Aandacht voor biodiversiteit, als zeer belangrijke schakel in duurzame landbouw
 • Investeren in het verbeteren van de bodemkwaliteit, als noodzakelijke basis naar betere beheersing van weersveranderingen en duurzame voedselproductie
 • Teelttechniek- en rendementsvergelijking tussen de teelt van biologische gewassen en conventioneel geteelde gewassen.
 • Het Green Cover Crop-concept laten zien ter vermindering van erosie en opslag van CO2 in de bodem
 • Vermindering van afspoeling regenwater en erosie in de teelt van maïs
 • Hulp om oppervlaktewaterverontreiniging te voorkomen via Remdry of Heliosec
 • Driftreductie van gewasbeschermingsmiddelen via praktische hulpmiddelen
 • Precisielandbouw bevorderen als onderdeel van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Agroforestry
 • Investeren in een Closed Transfer System /Easyconnect van verpakkingsmateriaal, die ervoor zorgt dat de landbouwers minder risico’s loopt om in contact te komen met het middel en/of voor zorgt dat middel niet meer in milieu komt (door morsen, spatten, ...)
 • Testen van oplossingen van natuurlijke oorsprong, al dan niet in combinatie met chemische producten.
 • Positioneren van biostimulanten in productie van duurzaam voedsel
 • Doorgaan met het organiseren van bezoeken voor een breed scala aan interne en externe belanghebbenden
 • Telers begeleiden naar voedselprodutie beantwoordend aan de Farm to Fork strategie van EU 2030
demoboerderij, Interra,

Demoboerderij bezoeken?

De demoboerderij in Ittre is geopend voor geïnteresseerden.

We nemen u zeer graag mee in een rondleiding ter plaatse van juni en juli. Neem daarvoor contact op met een van de specialisten van Syngenta


Edward Vander Linden (edward.vander_linden@syngenta.com)

Samenwerking ICL en Syngenta

Sinds begin 2015 werken Israel Chemicals Ltd (ICL) en Syngenta samen op de Interra Farm van Ferdinand en Christophe Jolly om stappen te zetten op het vlak van duurzame, intensieve landbouw. Alle partijen vinden het belangrijk dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier gebruikt worden en er zorgvuldig omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen.

ICL heeft op het bedrijf van de familie Jolly gecoate (gecontroleerd vrijkomende) meststoffen geïntroduceerd in de aardappelen- en aardbeienteelt. Gecoate meststoffen zijn NPK granules die een coatingslaag hebben waardoor de nutriënten geleidelijk vrijkomen. De voordelen hiervan zijn dat er beduidend minder nutriënten uitspoelen, de plant gedurende de groeifase een continue en constante nutriëntenaanvoer heeft en dat er slechts één toediening nodig is.

Puntvervuiling

Puntvervuiling, of anders gezegd, vervuiling van het water tijdens het vullen en het spoelen van de spuittank op het erf, draagt voor meer dan 50% bij dat gewasbeschermingsmiddelen in water terecht komen. Daaraan wordt op de Interra Farm extra aandacht geschonken.

Syngenta promoot Heliosec en Remdry. Dit zijn eenvoudige hulpmiddelen om water, met daarin restanten van gewasbeschermingsmiddelen, op te vangen. Zon en wind verdampen water en de reststoffen blijven achter in de Remdry of Heliosec, die vervolgens zorgvuldig afgevoerd kunnen worden.