Hybride gerst levert bijdrage koolstofopslag landbouwgrond

Akkerbouwzaden
Hyvido hybride gerst een keer zaaien, 2 x oogsten

Bron: Vilt.be 12 mei 2022

Vlaams Hoeverund en Colruyt Group gaan samen koolstofboeren.

De opwarming van de aarde gecombineerd met dure kunstmestprijzen maken carbon farming opeens erg populair. De coöperatie Vlaams Hoeverund en de Colruyt Group gaan er samen mee aan de slag. 

Allemaal uit het niets komt het natuurlijk niet. Jos Raeymaekers uit Webbekom boert in het Hageland in een erosiegevoelige streek, waardoor hij ervaring heeft met een brede rotaties en minimale bodembewerking. Voor het project rond Carbon Farming experimenteerde Raeymaekers met de hybride wintergerst ‘SY Galileo’ van Syngenta. Granen zijn in wezen eenjarige grassen die in een vroeg stadium gewoon als ruwvoer voor herkauwers kunnen dienen. In de tweede helft van april maaide Raeymaekers de gerst die in balen werd gewikkeld als voedergewas voor zijn runderen. De gerst kan zo twee tot drie ton droge stof opleveren per hectare. Het krachtige hybride gewas schiet weer op om in de zomer weer voor een goede opbrengst aan graan te zorgen.

Op die manier is de bodem een hele winter bedekt; wat de globale vruchtbaarheid ten goede komt en er bijgedragen wordt tot koolstofopslag. “Deze praktijk lijkt ons heel interessant om enerzijds aan koolstofopslag in de bodem te doen en anderzijds de beperkte teeltrotatie gras – mais – gras te doorbreken”, aldus Jos.

Actief bodembeheer

Franky Coopman, adviseur bodem bij Inagro, verzorgt de wetenschappelijke begeleiding van het project: “Vandaag ligt er in Vlaanderen, en bij uitbreiding het hele land, een belangrijke opportuniteit in het opbouwen van het koolstofgehalte van de bodem. Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn immers beter bestand tegen erosie, hebben een betere waterhuishouding en zijn vruchtbaarder. Ook wordt de bodem op die manier beter beschermd tegen droogte of wateroverlast. Een koolstofrijke bodem werkt als een spons: het houdt beter water vast in droge omstandigheden, en laat beter water door in natte omstandigheden.”

“Er bestaan verschillende innovatieve technieken en slimme toepassingen om aan Carbon Farming te doen, van organische bemesting, meer diverse gewasrotatie en beter grasland beheer met roterende begrazing of ”, vertelde Coopman, “Er wordt ook verkend welke mogelijke verdienmodellen hieraan gekoppeld kunnen worden in onze Belgische landbouwsector, maar we stellen ook vast dat prikkels voor actief bodembeheer soms ontbreken.”

Voor die prikkels wil de Colruyt Group nu gaan zorgen, in een stimulerende en adviserende rol. Samen werd de begintoestand (nulmetingen)bepaald, het referentiekader gegeven, en wordt de vooruitgang gemonitord. “Colruyt Group zet vooral in om te komen tot duurzame beweging, we willen zorgen voor dat “vonkje”: we helpen zoeken naar oplossingen, technieken en teeltrotaties, die ook voor landbouwers een meerwaarde hebben. Zaken die maximaal aansluiten bij hun behoeften, zodat de continuïteit van hun bedrijf op die manier ook voortgeholpen wordt. We voorzien daarbij een financiële support om extra kosten te dekken en/of mindere opbrengst te helpen compenseren – op die manier wordt de drempel voor een stuk weggehaald. We willen hier echt fundamenten leggen en structureel een bijdrage leveren. Iets zinvol naar buiten brengen, van betekenis voor verschillende partijen”, vertelt Geert Hanssens, expert landbouw bij Colruyt Group. Hij staat in regelmatig contact met de landbouwers van Vlaams Hoeverund.

Terreinkennis

Het verder ontwikkelen van de ideeën en de uitvoering ligt bij de landbouwers-leden van het Vlaams Hoeverund. Luc Poppe : “Dit verhaal speelt zich letterlijk af op het terrein. Het gaat vooruit, het is voortdurend leren en bijleren, letterlijk met onze voeten in de aarde. En het is fijn te weten dat we er niet alleen voor staan, en elkaar kunnen blijven inspireren en stimuleren.“

Carbon Farming is iets wat je op een termijn van minimum 10 jaar moet zien, de rendabiliteit bouwt zich langzaam op. Het is een werk van verschillende generaties dat nu gestart wordt

Luc Poppe - coöperant Vlaams Hoeverund
En de leden van het Vlaams Hoeverund hadden al een aantal interessante ijzers in het vuur. Claudio Saelen uit Beernem zaait Sorgum in het voorjaar na gras. Sorgum is eiwitrijk en kan ingekuild worden met maïs. Luc Poppe uit Wachtebeke experimenteert met een mengteelt van gerst, wikken en erwten en langs buitenkant triticale met wikken. Deze worden half mei gemaaid en ingekuild en dienen als eiwitrijk voeder voor de groei van het jongvee in plaats van de dieren soja te voederen. Na de oogst wordt er mais in combinatie met stokbonen gezaaid, dit om opnieuw minder afhankelijk te zijn van de eiwitinvoer (soja). Poppe wil er zijn kunstmestgebruik elimineren: immers, zowel de erwten als de stokbonen zijn in staat om een symbiose te vormen met knobbelbacteriën en daarmee atmosferische stikstof beschikbaar te maken voor planten. Frederik Van de Sompel en Sandra Patyn werken dan weer  aan de bodemkwaliteit door hakselhout van knotwilgen als bedding te gebruiken. In het liggedeelte kiezen ze nog altijd voor stro, maar de combinatie met de houtnsippers werkt goed. Allemaal benadrukten de boeren het belang van de stalmest voor een goeie bodemkwaliteit.

In al die pilootprojecten zal de evaluatie van de ecologische en de economische opbrengst ook gebeuren. Luc Poppe van het Vlaams Hoeverund: “Carbon Farming is iets wat je op een termijn van minimum 10 jaar moet zien, de rendabiliteit bouwt zich langzaam op. Het is een werk van verschillende generaties dat nu gestart wordt”. Het Vlaams Hoeverund verkoopt zowel afgemeste stieren als reforme koeien aan de Colruyt Group. Naast het Vlaams Hoeverund werken ze nog samen met twee Waalse producentenorganisaties voor de afzet van hun rundsvlees. Samen zorgen de drie producentenorganisaties voor 35 procent van het rundsvleesaanbod bij Colruyt.

Voor meer informatie over dit proefproject en de teelt van HYVIDO hybride gerst: Contacteer Roel van Avermaet (roel.van_avermaat@syngenta.com) +32 (486) 16 33 86