Good Growth Plan

Good Growth Plan

We staan voor de grootste uitdaging van de mensheid

De vraag naar voedsel stijgt snel

Elke dag komen er 200.000 monden bij die gevoed moeten worden. In dichtbevolkte delen van de wereld gaat de consumptie sterk omhoog door verandering in eetgewoontes, onder andere meer vlees.

Maar elke seconde verdwijnt er landbouwgrond ter grootte van een voetbalveld door bijvoorbeeld erosie en woning- en wegenbouw. De productiemiddelen zoals zoet water en voedingsstoffen (oa fosfaat) nodig voor de groei van planten worden schaars. Door de intensieve productie loopt de bodemvruchtbaarheid achteruit en de biodiversiteit staat onder druk. Het gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen staat hoog op de agenda.

De productie per hectare moet in de komende decennia met 70% omhoog, met minder middelen: ‘grow more with less’.

Syngenta gaat deze enorme uitdaging aan, en heeft zes beloften verwoord in haar Good Growth Plan. Vóór 2020 willen wij:

Onze zes beloften

Het Good Growth Plan in Nederland en België

Gewassen efficiënter produceren

Syngenta is in 2014 twee projecten gestart in Nederland en België waarin samengewerkt wordt met telers en de keten om de bedrijfsvoering op alle mogelijke manieren te verduurzamen.

Nederland: Fruit Project

Met het Fruit Project bieden wij de teler een oplossing in de vorm van producten en services aan om de teelt van appel en peer te verduurzamen en de kansen op de afzetmarkt te vergroten. Zaken die in dit project aan de orde komen zijn:

 • Inzet van biologische bestrijders, naast de inzet van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Biodiversiteitsstroken;
 • Restwater management door middel van de inzet van de Heliosec;
 • Het geven van training om spuitdrift te beperken;
 • Inzet van groenere gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers.

De resultaten van de bedrijven waar we mee samenwerken om deze omslag in productie te bewerkstelligen, vergelijken we met conventionele fruitbedrijven die het op de gangbare manier doen. De analyse wordt gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau Market Probe. 

België: Bloemkoolproject

In België hebben we een project in bloemkool. Hierbij begeleiden we vijf bedrijven samen met Pinguin om met minder input van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, meer of in ieder geval dezelfde opbrengst en kwaliteit te behalen.

In dit project werken we aan:

 • Telen van resistente rassen;
 • Inzet van zaadbehandelingsmiddelen;
 • Inzet van biologische bestrijders, naast het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Biodiversiteitstroken;
 • Restwatermanagement door middel van de inzet van de Heliosec;
 • Inzet van groenere gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers.

Ook de resultaten van deze vijf bedrijven worden vergeleken met die van conventionele bloemkoolbedrijven in Midden-West-Vlaanderen. De analyse wordt gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau Market Probe.

play_circle
Good Growth Plan: bloemkoolproject

Het trainen van telers en adviseurs in het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de impact op het milieu zoveel mogelijk te minimaliseren

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen, hoe noodzakelijk deze ook zijn ook voor de productie, ligt onder een vergrootglas in de Benelux. De Benelux is een dichtbevolkt en waterrijk gebied. Het voorkomen dat onze middelen door verwaaiing terechtkomen in de bewoonde sector, in het water, effecten hebben op bijen of niet-doelwit insecten en planten moet ten alle tijden worden voorkomen.

Wij trainen jaarlijks vele telers en medewerkers van de distributie in Nederland en België om met onze middelen zo verantwoord mogelijk om te gaan zodat de middelen alleen daar terechtkomen waar ze nodig zijn (het gewas) en niet in de omgeving van het gewas.

Dit doen wij op technische bijeenkomsten, vooral in de winter, en door bijdragen te leveren aan de verplichte licentiecursussen van telers.

Het bevorderen van biodiversiteit 

Intensieve land- en tuinbouw gaat niet samen met biodiversiteit. Uitgestrekte velden met suikerbieten aardappelen, groenten of graan zijn prachtig om te zien. Voor bijen is het echter een woestijn want er is geen bloemetje aanwezig om stuifmeel en nectar te verzamelen.

Daarom stelt Syngenta in de Benelux jaarlijks honderden kilo’s bloemenzaad beschikbaar om biodiversiteit te bevorderen in deze intensieve teeltgebieden. Er zijn op elk bedrijf wel minder productieve stukjes die erg geschikt zijn voor een bloemstrook. We werken nauw samen met agrarische natuurverenigingen en collectieven, onze distributie en keten partijen om het aantal biodiversiteitsstroken uit te breiden.

Wil je meer weten over wat we tot nu toe bereikt hebben met The Good Growth Plan?

Download het volledige rapport
Bekijk hier hoe we deze resultaten meten
Bezoek Syngenta op Youtube. Hier vind je filmpjes over verschillende Good Growth-projecten wereldwijd. Bijvoorbeeld in Mexico, Italië en Indonesië
Ga naar www.goodgrowthplan.com

Bekijk ook hoe wij duurzame landbouw in de praktijk brengen op onze Interra-boerderij in Ittre, België.

Good Growth Plan
play_circle
How we measure The Good Growth Plan
play_circle
One Planet. Six Commitments. The Good Growth Plan