Veiligheid in zaaizaadbehandeling

Het verheugt ons dat u hebt besloten om beschermd (behandeld) zaaizaad te gebruiken. Een behandeling is zeer effectief tegen schadelijke organismen in het veld en levert u als gebruiker dan ook aanzienlijke voordelen op. Desalniettemin moet u net als bij alle andere chemische producten weten hoe u op de juiste manier met behandeld zaaizaad omgaat om blootstelling voor uzelf en voor het milieu tot een minimum te beperken.

DOEN

Lees altijd het etiket op de zak. Er staan belangrijke aanwijzingen op over het veilig gebruik van het behandeld zaaizaad. 

Sla behandeld zaad veilig op buiten het bereik van kinderen en dieren. Behandel de zakken en/of dozen voorzichtig als u ze verplaatst om de kans op beschadiging van het zaad en de coating te verminderen. Ruim lege zakken altijd op een verantwoorde wijze op. 

Gebruik luchtdeflectoren op pneumatische precisiezaaimacines. Bij het zaaien moet de luchtstroom met eventueel daarin aanwezig stof van behandeld zaad naar het grondoppervlak worden gericht via zogenaamde deflectoren. Luchtdeflectoren verbeteren ook de werkomstandigheden van de tractorbestuurder. 

Draag bij het werken met behandeld zaad en het reinigen van de machines na het zaaien altijd handschoenen, een stofmasker en een veiligheidsbril. 

Ga met de rug naar de wind staan als u de zakken leegmaakt. Zo wordt de blootstelling aan zaaddeeltjes tot een minimum beperkt. 

Zaai op de correcte zaaidiepte, zodat er geen zaad op de grond blijft liggen dat door dieren kan worden opgegeten. 

Was uzelf en uw beschermende uitrusting goed nadat u met behandeld zaad hebt gewerkt.

NIET DOEN

Zaai nooit dicht bij oppervlaktewater zoals plassen, sloten en vaarten en laat daar ook geen zaad liggen. 

Was uw uitrusting nooit op plaatsen waar oppervlaktewater verontreinigd zou kunnen worden.

Til de zaaimachine nooit op aan het einde van een rij zonder eerst de zaadtoevoer te hebben uitgeschakeld. 

Doe geen restanten uit de zak in de zaaimachine.

Gebruik uw vuile overall, handschoenen, enz. niet in uw auto of op andere 'schone' plaatsen en laat ze daar ook niet liggen. Zo voorkomt u dat anderen worden blootgesteld. 

ZORG VOOR UZELF EN ANDEREN

U dient bekend te zijn met de manieren waarop u en anderen aan de chemicaliën voor zaadbehandeling kunnen worden blootgesteld door onzorgvuldig gebruik. 

HUID - Bijvoorbeeld door behandeld zaad met blote handen aan te raken of door blootstelling van het gezicht aan deeltjes van behandeld zaad. 

OGEN - Doordat er per ongeluk zaaddeeltjes in de ogen terechtkomen.

ADEMHALING - Door het per ongeluk inademen van deeltjes van behandeld zaad.

BLOOTSTELLING VAN ANDEREN - Ook vuile handschoenen, overalls, machines, lege zakken etc. kunnen na gebruik residuen van chemicaliën bevatten. Voorkom ook dat anderen worden blootgesteld.

ZORG VOOR HET MILIEU

De flora en fauna buiten het veld kan ook worden blootgesteld als er niet op de juuiste wijze met het zaad wordt omgegaan.

ZAADDEELTJES - Nuttige insecten kunnen worden blootgesteld aan zaaddeeltjes die de zaadbehandeling bevatten.

WATERVERONTREINIGING - Behandeld zaad dat in een plas water belandt of water dat gebruikt is om de machines te reinigen en in een sloot terechtkomt, kan de waterflora- en fauna bereiken. 

MORSEN - Gemorst behandeld zaad of zaad dat niet diep genoeg is ingezaaid, kan worden opgegeten door vogels en andere dieren. 

MOGELIJK GEVOLG VAN ONZORGVULDIG HANDELEN: SFS

Veel zaaizaadbehandeling met insecticiden die op de markt verkrijgbaar zijn, bevatten synthetische pyrethroïden, die al sinds de jaren '70 veilig worden gebruikt in de landbouw. Als ze niet op de juiste manier worden gebruikt, kunnen pyrethroïden echter een tijdelijke huidsensatie veroorzaken bij hiervoor gevoelige gebruikers. Het effect staat bekend als Subjective Faciale Sensatie (SFS) of paresthesie. Het is niet gevaarlijk, maar het kan wel onaangenaam zijn. De symptomen zijn een tintelend, brandend of verdoofd gevoel dat doorgaans optreedt in het gezicht of op de armen. Bij inademing van verontreinigde deeltjes kunnen de symptomen soms ook achter in de neus en in de keel voorkomen. Ze treden doorgaans snel op en duren in het algemeen niet langer dan één dag. 

HOE KAN IK VOORKOMEN DAT IK SFS KRIJG?

Door het gebruikelijke advies voor veilig gebruik van behandeld zaaizaad (dat in deze brochure te vinden is) en in het bijzonder de meer specifieke aanwijzingen op het etiket van de zak op te volgen, beperkt u het risico dat u SFS krijgt tot een minimum.

WAT MOET IK DOEN ALS IK SFS HEB?

Wassen met koud water kan de symptomen verlichten en ze verdwijnen na enige tijd vanzelf. Bel bij twijfel het contactnummer op de zak voor meer informatie of raadpleeg uw arts en vertel hem dat u bent blootgesteld aan pyrethroïden.