Vooruitblik areaal spruitkool Europa 2018-2019

Spruitkool

Vooruitblik areaal spruitkool Europa 2018-2019

In België, waar spruitkool hoofdzakelijk geteeld wordt voor de verwerkende industrie (diepvries) kent het areaal in 2018 een daling. Deze afname is vooral gesitueerd in het vroege segment na een serieuze uitbreiding vorig jaar. De verwachting is dan ook dat de oogst van spruitkool onder contract opnieuw later in het seizoen op gang zal komen. In het hoofdseizoen situeert zich een verschuiving naar meer middelvroege / middellate rassen. De laatste inschatting levert een reductie op van in totaal 300 ha op waardoor het totale areaal op belgische bodem op ongeveer 2.400 ha wordt geraamd.

Het bescheiden areaal dat voor de verse markt wordt geteeld is de laatste jaren in omvang toegenomen. Een belangrijk deel van de spruiten die in België vers geconsumeerd worden, worden vanuit Nederland geïmporteerd.

Een niet onbelangrijk deel van de spruitkool voor zowel de verse markt als voor de industrie wordt door Belgische telers in Noord Frankrijk geteeld. Deels vindt dit plaats in een lokale afzetbestemming, deels bij de retail en deels in de industrie in België. Indien we dit areaal mee in rekening brengen wordt het areaal op 3.100 ha ingeschat wat wordt geteeld door de Belgische telers.

Het komend seizoen zal het areaal in Nederland een kleine uitbreiding kennen, de verwachting is dat de teeltoppervlakte met ongeveer 100 ha toeneemt to ca. 2.750 ha. Telers hebben gelet op de ervaring in het afgelopen seizoen – vooral oog voor spruitkoolrassen die kwalitatief presteren en sterk zijn tegen veldslijtage.

Voor Engeland (en Schotland) geldt de verwachting dat het areaal in 2018  lichtjes daalt en zal uitkomen in de buurt van 2.800 ha. In Engeland is de productie voor meer dan 50 % gericht op de oogstperiode december - januari met een piek rond Kerstmis. Voor hen is spruitkool nog steeds de groente bij uitstek bij het Kerstmisdiner. Schotland heeft een aantal klimatologische troeven in vergelijking met andere productiegebieden, die het toelaten om laat op het teeltseizoen (maart – april) nog een goede spruitkwaliteit te leveren, waar dit in andere markten in Europa zeer moeilijk is.

In Centraal Europa (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) is het spruitkoolareaal iets uitgebreid. Voor 2018 wordt het teeltareaal op ongeveer 600 ha geraamd. Zoals bekend wordt vrijwel alle spruitkool lokaal afgezet, naast de grote volumes die hoofdzakelijk vanuit Nederland worden ingevoerd.

Als we de productie in Noord Frankrijk door Belgische telers buiten beschouwing laten blijft het spruitkoolareaal in Frankrijk vrijwel stabiel en zeer bescheiden met een teeltoppervlakte van ca. 300 ha. De productie is hoofdzakelijk afgestemd op levering voor de (lokale) verse markt.

Verder zal het spruitkoolareaal in Polen verder af te nemen. De sterke insectendruk en de beperkte mogelijkheden voor een chemische bestrijding samen met de klimatologische situatie (strenge winter) maken de teelt niet alleen kort van duur maar ook zeer onzeker. De verwachting is dat in 2018 ca. 300 ha spruitkool zal worden geteeld. De teelt wordt vooral verbouwd in de (vroege) herfst, waarvan deels voor de verse markt en deels voor de diepvries industrie.

Enige voorzichtigheid tot het vroegtijdig trekken van conclusies met betrekking tot de te verwachten vermarktbare opbrengsten is steeds aangewezen. Uit ervaringen weten we dat vooral de veldomstandig- heden tijdens het teeltseizoen van zeer grote invloed zijn op het uiteindelijke resultaat, zowel wat opbrengst als kwaliteit betreft. Bovendien speelt de vraag in de markt (afzet verse product) mede een belangrijke rol bij het tot stand komen van de marktprijs en dus ook voor het uiteindelijke teeltresultaat. Laten we hopen dat de afzet in het komende seizoen tot ieders tevredenheid mag verlopen.

Wij wensen iedere spruitkoolteler alvast het allerbeste toe in het spruitkoolseizoen van 2018!

Met vriendelijke groet,

Het Syngenta spruitkoolteam