Achtergrond

Operation Pollinator - achtergrond

“Biodiversiteitsstroken op vele landbouwbedrijven in Benelux” 

Veel land- en tuinbouwgewassen zijn voor de bestuiving afhankelijk van insecten. Door intensieve teeltmethoden kan de biodiversiteit verminderen. Populaties bestuivende insecten zoals hommels en bijen kunnen verzwakken als gevolg van een afnemende hoeveelheid bloeiende planten in het groeiseizoen.

In de afgelopen 10 jaar heeft Syngenta een praktische methode ontwikkeld op basis van onderzoek, om biodiversiteit te stimuleren in landbouwgebieden, met een specifieke focus op de verbetering van de leefomstandigheden van bestuivende insecten. Dit project is van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk als “Operation Bumblebee” (2004-2008). In dit project is aangetoond dat biodiversiteitsstroken met bloeiende planten een zeer positief effect hadden op hommels (tot 6X), vlinders (12X) en andere insecten (10X). In 2008 hadden 570 telers in totaal 1000 ha biodiversiteitsstroken aangelegd, verspreid over het Verenigd Koninkrijk.

In 2009 besloot Syngenta deze positieve ervaring ook buiten het Verenigd Koninkrijk te introduceren onder de naam “Operation Pollinator” en projecten werden opgestart in Duitsland, Spanje, Italië, Hongarije, Portugal en Frankrijk. In 2010 werden op meer dan 2000 bedrijven “Operation Pollinator stroken” gerealiseerd verspreid over 14 Europese landen. Deze stroken met diverse planten zorgden niet alleen voor de passende habitat voor bestuivende insecten, maar ook voor natuurlijke vijanden van plagen zoals luizen en rupsen.

Ook in de Benelux heeft Syngenta "Operation Pollinator" opgepakt om biodiversiteit onder de aandacht te brengen van telers, consumenten, overheden en opleidingsinstituten. Doelen van deze activiteit zijn het verspreiden van kennis over het belang van biodiversiteit, vooral waar het gaat om het scheppen van een attractieve leefomgeving voor bestuivende insecten en natuurlijke vijanden van plagen en het stimuleren van telers om weinig productieve stroken land als een toevluchtsoord voor nuttige insecten in te richten door op deze stroken een bestand van verschillende bloeiende planten te realiseren. Syngenta is bereid om samen te werken met partners die willen bijdragen aan een duurzame landbouw en ook actief willen bijdragen aan de promotie hiervan op commerciële landbouwbedrijven. Met deze partners willen we laten zien dat intensieve landbouw samen kan gaan met effectief milieu management.

In de Benelux zijn er subsidies beschikbaar en kunnen telers directe betalingen ontvangen voor de aanleg van biodiversiteitsstroken op minder productieve delen van percelen. Tot nu toe wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van deze regeling voor aanleg van biodiversiteitsstroken. Praktische redenen voor deze beperking zijn het beheer van de stroken (maaischema’s), beheer van onkruiden en de toepassing van bladbespuitingen met insecticiden op aangrenzende percelen. Syngenta denkt telers hierbij te kunnen helpen, stelt haar ervaring ter beschikking en werkt graag samen met partners om biodiversiteit te promoten.

Syngenta biedt haar partners het volgende:

 • kennis van meerjarige zaadmengsels van verschillende bloeiende planten die aansluiten bij de behoefte van bestuivende en andere nuttige insecten.
 • kennis mbt selectie van de juiste plaats en de aanleg van biodiversiteitsstroken.
 • kennis van efficiënt beheer van biodiversiteitsstroken (maaischema’s voor een effectieve langdurige bloei gedurende het grootste deel van het groeiseizoen).
 • effectieve training van onderzoekers en studenten voor de monitoring en de determinatie van  bestuivende en nuttige insecten.

Wat verwacht Syngenta van haar partners:

 • een sterke bereidheid om bij te dragen aan middel- en lange termijn biodiversiteitsprojecten.
 • een actieve deelname aan de promotie van duurzame landbouw en “Operation Pollinator”.
 • actieve betrokkenheid bij de lange termijn monitoring van populaties van bestuivende en ander nuttige insecten om informatie te verzamelen over het belang van biodiversiteitsstroken voor bestuivende en andere nuttige insecten.

Wat wij hopen te bereiken:

 • actieve betrokkenheid van de landbouwsector bij de aanleg van biodiversiteitsstroken op 1000 bedrijven in de akker- en landbouwgebieden in de Benelux. Dit zal leiden tot sterkere populaties bestuivende en andere nuttige insecten.
 • bewustwording creëren van het belang van biodiversiteit voor de toekomst van de landbouw en meer kennis realiseren over de praktische voorwaarden voor vergroting van de biodiversiteit .
 • de erkenning van het belang van dit initiatief dat leidt tot lokale ondersteuning van en subsidies voor telers die een klein deel van hun areaal omzetten in biodiversiteitsstroken ten voordele van telers en de maatschappij.
 • Laten zien dat milieu beheer en moderne landbouw samen kunnen gaan terwijl bedrijfsrentabiliteit uitgangspunt blijft.

Dit project bespreken we graag met geïnteresseerden. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Ir Jan Bouwman (jan.bouwman@syngenta.com of +31651403638), die het project “Operation Polinator” coördineert in de Benelux.