You are here

ARMURE, Fungicide

ARMURE

Laatste update:
26.04.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8648P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2019

Suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Voederbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, H319, EUH066, EUH401, EUH208, H410, H360

Voorzorgsmaatregelen

  • P330, P391, P280, P301+P330+P331+P310, P331, P301+P310, P305+P351+P338, P308+P313, P263