You are here

Demoplatform Syngenta: Anticiperen op moelijke veldsituatie

Algemeen
30.06.2016

Lieven Van den Berghe

Uitzonderlijke weersomstandigheden leiden tot uitzonderlijke ziektebeelden/vaststellingen te velde. Dat is wat we half juni reeds praktijkmatig konden concluderen op het demoplatform van Syngenta te Sart-Dames-Avelines. Zo zagen we bij de wintergranen reeds de eerste aanwijzingen dat aarfusarium een belangrijk aandachtspunt zou worden. Daarnaast was door de zachte winter vooral de bestrijding van de bladluizen in de granen een punt. In de maïs was er aandacht voor de onkruidbestrijding zonder Terbutylazine maar evenzeer voor de driftproblematiek en de gecombineerde onkruidbestrijding in voor- en na-opkomst. De grootste actuele aandacht was er echter voor de aardappelteelt. De combinatie van een zwaar met plaag beladen omgeving en de ontoegankelijkheid van de velden zorgde bij heel wat telers voor onrust. Volg dus uw velden op en anticipeer tijdig. Met Christian Walravens en Edward Vander Linden gingen we dieper in op deze landbouwactualiteiten.

Maïs: onkruidconcurrentie vermijden

Het demoplatform maïs beperkte zich dit jaar bij Syngenta niet alleen tot het evalueren van spuitschema’s met of zonder Terbu-tylazine (TBA) maar ging ook dieper in op de spuittechniek (bv. anti-drift). Het proefperceel zelf had een vrij zware onkruiddruk met o.a. kamille, dovenetel, zuring,… Een eerste basisbemerking betrof het tijdstip van behandelen. Hoe later men behandelt, hoe groter de onkruidconcurrentie en hoe groter het opbrengstverlies bij de oogst. Soms worden maïstelers met een dergelijk scenario ongewild geconfronteerd. Denken we maar aan de wateroverlast van dit jaar. Daarom werd in het platform ook de combinatie van voor- en na-opkomst geëvalueerd. Dit biedt langs de ene kant een deel zekerheid en anderzijds gaat men de onkruidconcurrentie met de maïs al deels inperken. Een vooropkomstbehandeling met 0,75L Dual Gold legt al een goede basis. Terugkomen wordt dan gedaan met Lumica of Callisto (1L) + Dual Gold (0,75L) + Samson (0,4L) + Peak (0,015 kg) om de aardappelopslag, haag-winde en zuring afdoende te bestrijden. In de na-opkomstsche-ma’s (zonder TBA) wordt de dosering van de contactmiddelen verhoogd aangezien het boost-effect (van TBA) uitblijft. Lumica kan dan aan max. 1,25L gecombineerd worden met Dual Gold (0,9L) + Samson 60 (0,4L) + Peak (0,015 kg). Syngenta legde ook de nadruk op algemene bewustwording inzake driftreductie. Zo lag er een proefobject aan waarbinnen de inzet van 50%, 75% of 90% driftreducerende doppen kon geëvalueerd worden. Enerzijds gaan we met grotere druppels de drift aanpakken maar anderzijds moeten we ook zien dat de contactwerking van onze contactmiddelen zijn efficiëntie behoudt. We konden concluderen dat dergelijke driftreducerende maatregelen zowel lonen voor het milieu als voor de landbouw.

Integrated Crop Solutions in wintergerst

In de wintergerst heeft Syngenta een compleet aanbod met zowel zaaigraan als fytotoepassingen. De laatste jaren hebben de hybride gerstvariëteiten hun plaats in de markt ingenomen. Bestaande rassen zoals Zzoom, Hobbit, Trooper en Volume worden nu aangevuld met nieuwkomers waaronder Wootan, Bazooka, Mercurioo en Tektoo. Gelet op hun hoog uitstoelend vermogen wordt geadviseerd om deze hybrides 25% dunner te gaan zaaien. De aanbevolen zaaidichtheden bij Syngenta worden nu uitgedrukt in eenheden per ha. Overeenkomstig 190 korrels per m² wordt geadviseerd om 3,6 eenheden per ha uit te zaaien. 

Christian Walravens en Edward Vander Linden verwezen tijdens de rondgang naar het belang van een tijdige onkruidbestrijding. Laat spuiten ( > 1 maand na zaai) kost immers opbrengst. Door bv. in vooropkomst (met Dual Gold) reeds een behandeling te doen, bouw je een deel zekerheid in en beperk je de onkruidconcurrentie voor de maïs.

Aardappelen: aandacht voor nieuwe groei

De start van het aardappelseizoen is er één met een zeer hoog plaagrisico. De combinatie van korte cyclussen, sterke loofgroei, zachte nachten en een continue aanwezigheid van vocht maken dat alle factoren aanwezig zijn voor de ontwikkeling van de plaag. Dit maakt dat de aardappelen van bij de opkomst dienden beschermd te zijn aangezien ze binnen de 5 à 7 dagen kunnen geïnfecteerd zijn. Gelet op het feit dat vele telers niet tijdig het veld op konden, haalt een preventieve toepassing op dat ogenblik weinig uit. We moeten dus kiezen voor producten die de sporulatie afremmen en de infectie trachten te stoppen. Christian Walravens van Syngenta verwijst daarbij naar producten op basis van mandipropamid (Revus). Revus heeft als bijkomend voordeel dat het meegroeit met het blad. Door Revus aan te vullen met Cymoxanil of Proxanil beschikt men over een combinatie om de plaag onder controle te houden. Vanaf half juli dient er dan bijkomend rekening gehouden te worden met de aanpak van Alternaria. In de praktijk komt dit overeen met het stadium begin bloei. Belangrijk is om in het begin vooral de oudste bladeren goed te beschermen aangezien daar de eerste symptomen opduiken. Syngenta adviseert om te starten met Carial Star omdat, door de sterke werking van het triazool difenoconazool, alle stammen aangepakt worden en daarnaast de incubatie tevens gestopt wordt. Nadien kan dan verder gewerkt worden op basis van strobilurines (o.a. Amistar) of mancozeb.

Half juni zagen we in de gerst reeds de eerste aantastingen in de aar van fusarium. Later werd in wintergerst dan ook een explosieve ontwikkeling van ramularia waargenomen.