You are here

Lumica 100

Laatste update:
06.10.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10098P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

LUMICA® aangevuld met GARDO® GOLD is de referentie oplossing om de onkruidbestrijding te vervolledigen en in één werkgang te kunnen doorvoeren. Spuiten op een droog gewas en bij voorkeur bij groeizaam weer.
Vermijd een toepassing op maïs welke zich in stress-toestand bevindt, daar dit aanleiding kan geven tot een tijdelijke witverkleuring van de maïs. Deze gewasreactie heeft weliswaar geen invloed op het uiteindelijk rendement. Vermijd drift naar andere teelten.
LUMICA® mag worden gemengd met tal van andere gewasbeschermingsmiddelen.
Tijdens het volgende teeltseizoen, in een normale rotatie, kunnen wintertarwe, wintergerst en raaigras gezaaid worden na een oppervlakkige grondbewerking; koolzaad kan gezaaid worden na ploegen. Het is echter af te raden bieten, erwten, spinazie, bonen, sla of koolgewassen in te zaaien in een veld dat het voorbije jaar behandeld werd met LUMICA®. Bij mislukken van een maïsteelt kan er opnieuw maïs ingezaaid worden.

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (miscanthus giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

risico-zinnen

 • H319
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P391
 • P305+351+338
 • P337+313
 • P501