You are here

Banvel

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7954P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 L
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Herbicide in maïs, braakland, weilanden en braakliggende
terreinen ingezaaid met grassen

Braakland

Braakliggende terreinen ingezaaid met grassen

Grasland-weiland

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

risico-zinnen

 • H319
 • H 412
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P305+351+338
 • P337+313
 • P501