You are here

SPYRALE

Laatste update:
17.11.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8860P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.11.2019

Suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Voederbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • H319
 • EUH401
 • H304
 • H335
 • H332
 • H410
 • H315
 • EUH210
 • H302
 • EUH208
 • H373

Voorzorgsmaatregelen

 • P363
 • P501
 • P305+P351+P338
 • P102
 • P261
 • P280
 • P301+P330+P331
 • P270
 • P272
 • P403+P233
 • P302+P352
 • P301+P310