You are here

Amistar Opti

Laatste update:
11.08.2016

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9493P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

AMISTAR OPTI bevat azoxystrobin, een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de strobilurines en chloorthalonil, een multi-site contactfungicide.
AMISTAR OPTI heeft een zeer breed werkingsspectrum in granen (tarwe, gerst, triticale, rogge) tegen de belangrijkste graanziekten (Septoria, bruine en gele roest, netvlekkenziekte, ...).
Naast de preventieve werking tegen graanziekten, houdt AMISTAR OPTI het gewas langer actief (groen effect). Toepassing in het aarstadium heeft dan ook een zeer duidelijke verhoging van de opbrengst met tegelijk een verbetering van de kwaliteit en de oogst.

Gerst (Hordeum vulgare)

Rogge (Secale cereale)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Tarwe (Triticum aestivum)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

risico-zinnen

 • H317
 • H318
 • H335
 • H351
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102',"P261
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P403+233
 • P501