You are here

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden CP

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot leveringen van goederen en/of diensten door Syngenta Crop Protection NV (“Syngenta”) aan de Koper.
1.2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op enige andere algemene voorwaarden opgenomen, of waarnaar verwezen wordt, in bestelling(en), in briefwisseling of op enige andere plaats, niettegenstaande enige afwijkende bepaling in dergelijke algemene voorwaarden. Syngenta behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zullen uitwerking krijgen vanaf en van toepassing zijn op bestellingen geplaatst vanaf de zestigste dag na de schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen of vanaf enige latere datum aangegeven in de kennisgeving.
 
2. Offertes en bestellingen
2.1 Alle offertes van Syngenta, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en verbinden Syngenta op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Bestellingen geplaatst bij Syngenta (via EDI, fax, bestelbon, telefonische bestelling, enz.) binden Syngenta slechts definitief na aanvaarding door Syngenta. Een door de Koper geplaatste bestelling kan niet meer worden geannuleerd of gewijzigd door de Koper, behoudens toestemming van Syngenta.
 
3. Prijs en betaling
3.1 De prijs voor de goederen en diensten is de prijs vermeld op de prijslijst van toepassing op het moment van levering. De prijs is exclusief BTW, belastingen, invoerrechten, andere overheidsheffingen en de eventuele kosten van het terugnemen van verpakkingsmaterialen, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Syngenta’s facturen zijn betaalbaar binnen 45 dagen einde maand. Syngenta kan de prijzen en betalingsvoorwaarden op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
3.3 Alle bedragen verschuldigd aan Syngenta moeten volledig worden betaald en de Koper kan geen enkele compensatie of tegenvordering inroepen tegen Syngenta, hetzij op grond van contractbreuk, fout (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om een uitstel van betaling van het geheel of een deel van dat bedrag te rechtvaardigen.
3.4 Indien de kredietwaardigheid van de Koper naar mening van Syngenta verslechterd is vóór de levering of ophaling (naar gelang het geval) van de goederen of diensten, kan Syngenta eisen dat de prijs van die goederen en/of diensten, geheel of gedeeltelijk worden betaald vóór de levering of ophaling (naar gelang het geval) of dat een zekerheid wordt gesteld voor de betaling door de Koper in een voor Syngenta aanvaardbare vorm.
3.5 Indien de Koper in gebreke blijft om enig bedrag dat hij op welke grond dan ook aan Syngenta verschuldigd is te betalen op de vervaldag, heeft Syngenta het recht om (naar keuze) de overeenkomst te beschouwen als opgezegd door de Koper, en/of alle nog niet-uitgevoerde leveringen aan de Koper stop te zetten en/of een schadevergoeding van de Koper te eisen.
3.6 Ieder door de Koper aan Syngenta verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten opleveren tegen de bijzondere interestvoet bepaald in Artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien zal van rechtswege, bovenop de interesten en de gerechtelijke invorderingskosten, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag. Syngenta behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan te tonen dat hij bijkomende schade en invorderingskosten heeft opgelopen en vergoeding daarvan te eisen.
 
4. Levering
4.1 Leveringen worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de goederen. Enige door Syngenta opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Indien Syngenta er om eender welke reden niet in slaagt om de goederen te leveren binnen enige leveringstermijnen, zal dit de Koper niet het recht verlenen de overeenkomst te ontbinden, enige schadevergoeding te vorderen of om haar betalingsverplichtingen op te schorten, behoudens met toestemming van Syngenta.
4.2 Syngenta is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren.
 
5. Risico en Eigendom
5.1 De goederen worden geleverd DDP (“Delivered Duty Paid”,
Incoterms 2010) in de magazijnen van de Koper. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal van de goederen gaat over op de Koper op het moment van levering.
5.2 De goederen blijven de eigendom van Syngenta tot volledige en definitieve betaling van de prijs, inclusief alle vervoerkosten, belastingen en verwijlinteresten. De Koper moet ervoor zorgen dat de goederen die vallen onder het eigendomsvoorbehoud te allen tijde herkenbaar blijven als eigendom van Syngenta. Indien de Koper de goederen opslaat in gehuurde lokalen, moet hij de verhuurder er bij aangetekende brief van in kennis stellen dat de goederen vallen onder eigendomsvoorbehoud van Syngenta. Indien de Koper de goederen vóór de eigendomsoverdracht verkoopt of in pand geeft, dient hij de derde erop te wijzen dat de goederen vallen onder eigendomsvoorbehoud van Syngenta.
 
6. Garanties en Aansprakelijkheid
6.1 In hun originele verpakking bieden Syngenta’s goederen alle waarborgen van conformiteit en beantwoorden zij aan de wettelijke verplichtingen zoals van kracht op de datum van levering die de vervaardiging en de verkoop ervan regelen. Het gebruik van de goederen, hun behandeling en opslag moeten aan bepaalde vereisten voldoen die onder de professionele verantwoordelijkheid van de Koper vallen. Bijgevolg draagt alleen de Koper de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die het gebruik van de goederen zou kunnen berokkenen aan personen, dieren, gewassen en enige andere lichamelijke of onlichamelijke goederen. Als dusdanig en louter bij wijze van niet-limitatief voorbeeld (zonder daartoe beperkt te zijn) aanvaardt Syngenta geen enkele verantwoordelijkheid, risico of aansprakelijkheid voortspruitend uit ongeschikte opslag of het gebruik van niet-aangepaste of slecht werkende toestellen. Hetzelfde geldt met betrekking tot gebruik onder ongunstige klimatologische en meteorologische omstandigheden of wanneer de gebruikte goederen niet aangepast zijn aan de grondsoort of aan de gewassen.
6.2 Om geldig te zijn moeten eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen of diensten aan Syngenta worden meegedeeld binnen een termijn van 15 dagen na levering. Laattijdige klachten zullen geen aanleiding kunnen geven tot enige aansprakelijkheid vanwege Syngenta.
6.3 Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 6.1 en 6.2 hierboven en in artikel 6.4 hierna, is de aansprakelijkheid van Syngenta voor enige schade of verlies veroorzaakt door contractbreuk (met inbegrip van zware fout van Syngenta), een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een schending van wettelijke verplichtingen, in ieder geval beperkt tot de prijs die door de Koper betaald werd voor de goederen of diensten die aanleiding hebben gegeven tot de schade of het verlies.
6.4 Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 6.1, 6.2 en 6.3 hierboven, is Syngenta niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper krachtens deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst of bestelling, voor enig verlies van inkomsten, verlies van winst of verwachte winst, verlies van omzet, contracten of goodwill of aantasting van de reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens of indirecte of gevolgschade van welke aard ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze te voorzien of te verwachten was door partijen en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk (met inbegrip van zware fout van Syngenta), een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een schending van wettelijke verplichtingen.
6.5 Niets in dit Artikel 6 of in deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen Syngenta en de Koper zal de aansprakelijkheid van een der partijen ten aanzien van de andere partij uitsluiten of hoe dan ook beperken in gevallen van bedrog of in geval deze krachtens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kon worden.
 
7. Overmacht
7.1 Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze algemene voorwaarden, is Syngenta niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enig verlies of schade die de Koper zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van goederen of diensten door Syngenta wordt gehinderd of vertraagd of onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, kostelijker of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Syngenta, waaronder (maar niet beperkt tot) heirkracht, oorlog, oproer, staking, lock-out, handelsgeschillen of arbeidsoproer, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm, moeilijkheden of toegenomen kosten voor het vinden van arbeidskrachten, materiaal, grondstoffen of vervoer of andere omstandigheden die afbreuk doen aan de levering van goederen of diensten of van daarvoor benodigde grondstoffen via het normale bevoorradingskanaal van Syngenta of aan de productie van goederen of het verlenen van diensten door Syngenta met de gebruikelijke middelen of aan de levering van goederen door Syngenta via de normale leveringskanalen of met de gebruikelijke middelen.
7.2 Indien Syngenta door dergelijke omstandigheden of gebeurtenissen een onvoldoende voorraad heeft om aan al zijn verbintenissen te voldoen, heeft Syngenta het recht om de beschikbare voorraad naar eigen goeddunken te verdelen over zijn klanten.
 
8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De Koper mag de door Syngenta geleverde goederen slechts verder verhandelen onder het merk, handelsnaam en de specificaties waaronder de goederen aan hem werden geleverd.
8.2 De Koper verbindt er zich toe alle richtlijnen en aanwijzingen van Syngenta met betrekking tot het gebruik van haar handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten strikt na te leven.
8.3 De Koper is gehouden de door Syngenta geleverde goederen uitsluitend in de originele verpakking aan te bieden, te leveren, en/of te verkopen en alle toepasselijke wetten en reglementeringen ter zake na te leven.
 
9. Diversen
9.1 Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden of enige offerte, bestelling of overeenkomst daaronder zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd.
9.2 De Koper kan zijn rechten of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden of enige offerte, bestelling of overeenkomst daaronder, niet geheel of gedeeltelijk delegeren, in onderaanneming geven of overdragen aan enige derde partij of aan enige van met haar verbonden vennootschap(pen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngenta. Mits eenvoudige kennisgeving aan de Koper kan Syngenta haar rechten of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden of enige offerte, bestelling of overeenkomst daaronder, geheel of gedeeltelijk, delegeren, in onderaanneming geven of overdragen aan enige derde partij of aan enige van de met haar verbonden vennootschap(pen) zonder dat daarvoor de toestemming van de Koper vereist is. De Koper verbindt er zich op voorhand toe om mee te werken aan een dergelijke delegatie, onderaanneming of overdracht van rechten of verplichtingen.
9.3 Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
9.4 Een nalaten of dralen van een partij om zich te beroepen op enig recht of rechtsmiddel kan niet worden uitgelegd als een afstand van zulk recht of rechtsmiddel. Een bepaalde manier van uitoefenen of een gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel sluit geen andere of verdere uitoefening van dit recht of rechtsmiddel uit. Om geldig te zijn moet een afstand van een recht of rechtsmiddel schriftelijk worden gedaan en moet zij worden ondertekend door de partij die de afstand doet.